fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเว็บไซต์ www.richs.co.th

บริษัทให้ความสำคัญและถือเรื่องข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องสำคัญ ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ที่นี่

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์

ริช โปรดักส์ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

 1. บทนำ

บริษัท ริช โปรดักส์ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด (“องค์กร”) จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้เข้าใช้งาน เว็บไซต์ [●] (“ประกาศฯ”) เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ขององค์กร ทั้งนี้ โปรดทราบว่าประกาศฯฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ขององค์กร

 

 1. ขอบเขตของประกาศฯ

ประกาศฯฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติขององค์กรต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือถูกจัดเก็บมาจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ข้างต้นนี้ โดยข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ เลขที่บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่หรือที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) เป็นต้น
อนึ่ง ประกาศฯฉบับนี้ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ขององค์กร หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ขององค์กรดังนั้น ขอให้ท่านทำความเข้าใจแนวทางเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่จัดทำโดยเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย

 

 1. วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร หรือให้ข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการ และใช้ในการประชาสัมพันธ์ การแจ้งสิทธิประโยชน์ และแจ้งข่าวสารสำหรับบรรดาสินค้าและ/หรือบริการต่างๆ ขององค์กร ทั้งนี้ อาจรวมถึงกรณีที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ประสงค์จะยื่นขอสมัครงาน หรือธุรกรรมอื่นใดที่อาจมีขึ้นในอนาคต

นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ องค์กรจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

องค์กรขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ (ถ้ามี) เพื่อจะได้ทราบ และเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้องค์กรไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์ขององค์กรได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุหรือประกาศไว้ในเว็บไซต์นั้นๆ

 

 

ในกรณีที่การใช้งานเว็ปไซต์เป็นการยื่นคำร้องเรียน คำขอ คำเสนอ หรือความประสงค์อื่นใดต่อองค์กรผ่านเว็บไซต์ ท่านมีสิทธิพิจารณาว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ดีองค์กรของแจ้งให้ทราบว่า คำร้องเรียนที่ไม่แสดงตนหรือไม่ได้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนอาจทำให้การตรวจสอบขององค์กรไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในกรณีที่ท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อองค์กร ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกใช้งาน และได้รับการปฏิบัติตามประกาศฯฉบับนี้

 

 1. การใช้ การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

องค์กรจะจัดเก็บ ใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมขององค์กรและ/หรือบริษัทในกลุ่มในเครือ เท่านั้น ทั้งนี้ การดำเนินการอาจรวมถึงการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านขอสมัครงาน หรือ ธุรกรรมอื่นใดที่อาจมีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ องค์กรอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากหน่วยงานอื่น มารวบรวม  จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวขององค์กรด้วย

องค์กรจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปจำหน่าย หรือนำไปแลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด อันเป็นการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ตามคำสั่งศาล ตามคำสั่งของผู้มีอาจตามกฎหมาย การดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกาย ของบุคคลอื่น หรือในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ขององค์กรหรือกรณีอื่นใดที่องค์กรมีฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย และ/หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน

 

 1. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอให้องค์กรทำการ ส่งมอบ ลบ ทำลาย ระงับใช้ ถอนความยินยอม หรือ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ได้โดยการยื่นความจำนงผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ในประกาศฯฉบับนี้ ในการนี้ โปรดทราบว่าการแก้ไขข้อมูลบางรายการจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันความถูกต้องของรายการที่ขอแก้ไข และองค์กรได้พิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการแล้วทั้งแง่มุมของความเหตุผลในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 

 1. ระบบรักษาความปลอดภัย

องค์กรได้กำหนดวิธีปฏิบัติภายในเกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง รวมถึงการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลความลับ นอกจากนี้ องค์กรยังมีการใช้ Secure Socket Layer (SSL)  Protocol เพื่อจัดให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ใช้และองค์กรกระทำผ่านช่องทางสื่อสารแบบปลอดภัย

 

 

 1. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการขององค์กรไม่ได้ประสงค์ให้ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (“เด็ก”) ดังนั้น หากผู้ปกครองทราบว่าเด็กผู้อยู่ในความดูแลได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรไว้ โปรดทำการติดต่อมายังองค์กรเพื่อทราบและองค์กรจะทำการพิจารณาความเหมาะสมขอการจัดเก็บข้อมูล อนึ่ง องค์กรจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออกจากระบบจัดเก็บข้อมูล

 

 1. การดำเนินการเกี่ยวกับคุกกี้

เมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์ขององค์กร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็ปไซต์ในแต่ละคราวจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของ คุกกี้ โดยการดำเนินการเกี่ยวกับคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้หากไม่มีการปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ระบบจะถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับคุกกี้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

 1. คุกกี้คืออะไร

“คุกกี้” คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่มีการเข้าสู่เว็บไซต์

องค์กรจะใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลในครั้งถัดไปที่เจ้าของข้อมูลได้กลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ขององค์กร เมื่อเจ้าของข้อมูลเข้าใช้บริการเว็บบราวเซอร์เจ้าของข้อมูลสามารถตั้งค่าเพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูลทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ โดยเจ้าของข้อมูลสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในบราวเซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของเจ้าของข้อมูลได้ โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานบางบริการของเจ้าของข้อมูลได้

 

 1. วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้

องค์กรใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและทำให้เว็บไซต์ขององค์กรเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานยิ่งขึ้น บางกรณีองค์กรจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 

 

 

 

 1. ประเภทของคุกกี้ที่ถูกใช้
ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด ตัวอย่าง
คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การจดจำการเข้าสู่ระบบ การจดจำข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์ • JSESSIONID

• dc_gtm_UA-15158362-1 • cfduid

• CSRFToken

• accessToken

• PHPSESSID

อื่นๆ

คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้องค์กรสามารถวัดผล การทำงาน เช่น การประมวลผลของจำนวนหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้งาน ลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน • Google Analytics

• Adobe

• CloudFlare

อื่นๆ

คุกกี้เพื่อการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม

นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่ออนไลน์ และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์  แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความ สนใจของท่าน

• Adnuntius

• Adobe Audience

Manager

• Adobe Target

• Cxense

• Google Analytics

• Relay42

อื่นๆ

 

คุกกี้ประเภทการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยอำนวยความสะดวก เมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง โดยองค์กรจะใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ตามลักษณะการใช้งานของท่าน • Google Analytics

อื่นๆ

 

 1. การจัดการคุกกี้

ในกรณีที่ไม่ประสงค์ยอมรับการใช้งานของคุกกี้ ท่านสามารถเลือกที่จะปฏิเสธหรือสกัดกั้นคุกกี้ได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ (โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนู ช่วยเหลือ (Help) ในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์) และโปรดทราบว่าเว็บเบราว์เซอร์ ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้งานอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ และหากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Smart Phone, Tablet  รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบทิ้งคุกกี้ดังกล่าว โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของท่าน

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปฏิเสธการใช้คุกกี้ บริการเว็บไซต์ทั้งหมดจะยังคงดำเนินการได้ตามปกติ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจก่อให้เกิดให้เกิดความไม่สะดวกสบายต่อการใช้งาน

 

 1. การเปลี่ยนแปลงการดำเนินการเกี่ยวกับคุกกี้

การดำเนินการเกี่ยวกับคุกกี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาส เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนั้นองค์กรจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

 

 1. คำถามหรือข้อเสนอแนะ

หากท่านมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อที่บริษัทฯ ได้ตามช่องทางการติดต่อ

อีเมล : [email protected]

โทรศัพท์ 02-264-0261-4 ต่อ 131 วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.

 

 

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน 2565

 

ริช โปรดักส์ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด